Start
kolsyra ditt eget vatten
Ladda ner katalog/info
Arkitekter
Se alla produkter
Nyheter
Vår ide
Referenser
Bildspel
Fakta om CO2
Kontakta oss
Slut på Kolsyra ?
FAQ
Om kolsyra.se
e-mail me

Information om kolsyra / Koldioxid
 

Kemisk formel Kolsyra : H2CO3
Nedan följer allmän information om kolsyra. I vardagsspråk används ofta kolsyra synonymt med koldioxid.

Kolsyra är ingen giftig eller farlig gas, men den skall behandlas med respekt. Kolsyra har en mängd tillämpningsområden och vi kommer endast att beröra en del.

Drycker / Livsmedel.
Dom allra flesta av oss förknippar nog kolsyra med läskedrycker. Kolsyra har tillsatts i läskedrycker redan i början på 1800 talet. Man tillsätter kolsyra i läskedrycker för att kolsyran förhöjer smak-upplevelsen samtidigt som kolsyran i sig är bakteriehämmande.

Kolsyra kan bildas naturligt då socker jäses i en syrefattig miljö,
som exempelvis i öl, cider och mousserande vin.

I kroppen är koldioxid en restprodukt som bildas vid cellandningen, och lämnar kroppen med utandningsluften. Koldioxid är lättlöslig i vatten och bildar då en vattenlösning innehållande den svaga
syran kolsyra.

Öl och Vin.
Vid öl-tappning från fat används kolsyra endast som ett drivmedel. Kolsyran pressar via en regulator och slang, ölet ur ölfatet vidare till tappkranen. För att ölet inte ska skumma vid servering, kyler man ölet på vägen via ett kylaggregat.
I mousserande vin har det också bildats kolsyra under jäs-processen

Läskedrycker
Bubblorna i en kolsyrad läskedryck är koldioxid. Den levereras till läsktillverkaren i flytande form, kyld under tryck om den inte tillverkas / tillvaratas på plats från annan process industri.
Numera tillvaratas och renas ofta bryggeriernas jäsningskolsyra från öltillverkningen och används i läskedryckerna. Kolsyra från dessa
två källor är lika naturliga. Kolsyran gör läskedrycken mer uppfriskande. Detta beror på att kolsyran retar munslemhinnan. 

Kolsyran medför även att läskedrycken upplevs som kallare än den egentligen är. Kolsyran framhäver även aromen genom att kolsyrebubblorna "river med sig" aromkomponenterna i svaljet.

Kolsyrat vatten
Idag är det möjligt att framställa eget kolsyrat vatten med hjälp av en Carbonator. En Carbonator binder kolsyran i vattnet under tryck och möjliggör servering av kolsyrat kranvatten i hemmet. Miljövänligt och nyttigt.

Kolsyran hämmar även mikrobiologisk tillväxt, vilket gör att produkt med kolsyra har en längre hållbarhet. Många bakterier överlever inte efter en tid i kolsyrad dryck. Detta gäller kolsyrad läskedryck, mineralvatten, öl och alla andra drycker som är kolsyrade.

I varma område kan det av hygieniska skäl vara bra att dricka kolsyrade drycker.

Torris / kolsyreis ( kolsyra i fast form )
Torris är en annan benämning på frusen koldioxid. En bit torris ångar och ryker i rumstemperatur när koldioxiden sublimerar, dvs övergår från fast form till gasform, den smälter alltså inte som fruset vatten. Kylan gör att luftens fuktighet kondenserar så att synlig dimma bildas. Man kan lägga ner bitar av torris i skål med vatten eller saft
för att få en effekt. Torrisen kyler och kolsyresätter då drycken samtidigt. Var försiktig så att du inte sätter en bit torris i halsen.
Torr is är extrem kall, - 78,5 °C. - "Tag aldrig i torris med händerna" ! 
Ett recept för att tillverka "dimma" är att placera torris i varmt vatten.

Koldioxid som superkritisk vätska
Vid tillräckligt högt tryck och temperatur övergår gaser till att bli superkritiska vätskor. Tillståndet är något som kan betecknas både som gas och vätska samtidigt. Molekylerna är rörliga nästan som i en gas, dvs. diffunderar snabbt. Samtidigt är förmågan att lösa ämnen god, som i en vätska.
Dessa egenskaper är till god nytta vid superkritisk extraktion. För koldioxid inträffar det superkritiska tillståndet vid 73,76 bars tryck
och en temperatur av endast 31,04 °C.

 

Koldioxid / egenskaper
 

Kemisk formel Koldioxid : CO2
Kondenserad : Gas.
Densitet : (kg/m3) 1,81 gasfas vid -35°C & 12 bar)
Rel. densitet : 1,52
Kokpunkt : -78,5°C
Ångtryck : 20°C 57,3 bar
Löslighet vatten : 2000 mg/l (15°C)
Lukt : Ingen luktvarning. Höga halter ger dock svagt
stickande lukt.
Utseende : Färglös.
Egenskaper :  Gasen är tyngre än luft.
Risk för ansamling i slutna utrymmen / vid marknivå.

Toxikologisk information
Kvävande genom inandning då den undantränger luftens
syre. Även låga halter orsakar snabbt cirkulationssvikt.
Symptomen är huvudvärk, illamående och kräkningar
vilka kan följas av medvetslöshet. Högsta CO2-halten
finns normalt i rummets lägsta punkt

Avfallshantering
Gasflaskan returneras till leverantören för omhänder
tagande av restprodukter. Släpp inte ut i avlopp, källare,
gropar eller andra platser där gasansamling kan vara
farlig. Utsläpp av stora mängder till luften bör undvikas.
Kontakta gasleverantören vid behov.

Transportinformation
UN Nr 1013 Koldioxid
ADR/RID (väg/järnväg) Klass 2, 2A
ADR-märkning: Etikett 2.2: Icke brandfarlig,
icke giftig gas.IMDG (sjö) Class 2.2 EmS F-C.
S-V Proper shipping name: Carbon dioxide.
Stuvningskategori; A. Marine pollutant: No

Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte
är åtskilt från förarhytten. Vid transport skall gas-
flaskor vara väl förankrade och förvaras i tex. bagage
luckan. Se till att flaskventilen är stängd och inte
läcker. Se även till att ventilens skyddsmutter är
korrekt påsatt. Se till att tillräcklig ventilation säkerställs.

Kolsyra i hemmet.
- Placera flaskan upprätt och i ett ventilerat utrymme.
- Sörj för normal luftväxling i förvaringsutrymmet.
- Håll kolsyreflaskan borta från kyla under 0
°C
- Koppla aldrig en kolsyreflaska till en Sodabutler
  utan regulator.
- Koppla aldrig en kolsyreflaska till en produkt utan
  säkerhetsventiler.
- Använd bara livsmedelsgodkänd koldioxid vid dryckes
  hantering.

Gällande bestämmelser
Symboler:
Etikett 2, icke brandfarlig, icke giftig gas.
Riskfraser:
----
Skyddsfraser:
S9 Förvaras på väl ventilerad plats.
S15 Får inte utsättas för värme.
S23 Undvik inandning av gas.

Övrig information
På flaskans skuldra finns etikett som identifiering.
Årsringen under flaskventilen får ej avlägsnas,
denna är avsedd för gasfyllarens kontroll.

Gasflaskan under högt tryck.
Stå ej rakt framför reduceringsventil / tryckmätare
vid öppning av ventilen. Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av gasflaskan på grund av ökande
tryck.

Farliga egenskaper
Inandning: Höga halter kan orsaka kvävning.
Symptomen kan omfatta förlamning / medvetslöshet.
Kvävning kan inträffa utan förvarning. Koldioxid påverkar
också andningsfrekvensen.
Halter över cirka 15% kan ge cirkulationsrubbningar
som leder till koma och död.
Högsta halt för 8 h arbetsdag är 0.5% NGV.

Frysrisk
Risk för köldskador av utströmmande kall gas samt gas
i fast form, (Kolsyreis).

Förväxlingsrisk
Vid öl och vin tappning samt vid framställande av
kolsyrat vatten skall koldioxid i gasform nyttjas.
Er återförsäljare hjälper Er med detta.
 

                 Aligal 2 kolsyra från Air Liquide                    
         Fråga efter Aligal 2 när Ni              Regulator för kolsyrade 
            vill ha koldioxid för livsmedel.        drycker och vatten kopplas
            Höjd x Diam. (635x152)mm            på flaskan för rätt tryck.

                          Källa : Nationalencyklopedin och Air Liquide